تصفیه فاضلاب چیست

ferri fazelab3 تصفیه فاضلاب چیست

لوله بازکنی شمال تهران

تصفیه فاضلاب شهری چیست

سیستم تصفیه فاضلاب در کارخانه شرکت مهندسی فراب صنعت تولید شده و بعد از منتقل شدن سیستم در محل پروژه راه اندازی می گردد. روند مورد مصرف برای تصفیـهروش لجن فعـال با هـوادهی گستـرده است که از نوعراهنمای های هوازی بیولوژیکی می­باشد. این پکیج قادر است بصورت روزانه فاضلاب ناشی از شست شو را تصفیه کرده و کیفیت پساب را به سطح استانداردهای زیست محیطی برساند.

روش های تصفیه فاصلاب

کلا نحوه های تصفیه فاضلاب را می ­توان به ۳ دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی بیولوژیکی تقسیم بندی نمود. اتفاق نادریست چنانچه که یکی از نحوه های گفته شده بتواند همه خواسته­ ها را از سیسـتم تصفیه برآورده سازد. پس در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق استفاده شود.

۱-روشهای فیزیکی ­

در اینآموزش از نیروهای فیزیکی برای جداسازی مواد از جریان فاضلاب مصرف می­ شود. بدلیل آسانی این فرآیند، روشهای فیزیکی اولینروش های مورد مصرف در تصفیه فاضلاب بوده­ اند.

تعرفه به نسبت دیگرروش ها، کمتر است همیشه سعی شده در انتخاب فرآیند های تصفیه فاصلاب از حداکثر توان این نحوه استفاده شود.

آشغالگیری، دانه­ گیری، ته­ نشینی، شناورسازی، چربی­گیر و فیلتراسیون همگی نمونه ­هایی ازروش های فیزیکی درتصفیه فاضلاب می­باشند.

۲-روشهای شیمیایی

دراین روش، فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک اضافه کردن موادشیمیایی ودر نتیجه واکنش ­های شیمیایی آن مواد صورت می­ گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی می­باشد.

پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره­برداری از روشهای شیمیایی می­گردد. به همین دلیل تا میزان امکان سعی می ­شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه مصرف شود. همچنین تعرفه خرید مراقبت مواد شیمیایی مورد نیاز در برخي موارد بزرگترین مانع در کاربر د فرآیندهای شیمیایی است.

ترسیب (انعقاد لخته ­سازی) شیمیایی و گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد مصرف در تصفیه فاضلاب هستند .

۳- روشهای بیولوژیکی

به آن دسته ازروش هایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب مصرف می­شود،روش های بیولوژیکی می­ گویند. در این روشها میکروارگانیسم­ها (بویژه باکتریها) نقش مهم را درفرآیند تصفیه برعهده دارند چراکه آنها با مصرف ازمکانیزم ­های درونی مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن جهت تولید سلول نو و کسب انرژی مصرف می­کنند.

از آنجاکه سهم عمده ­ای از آلاینده­های فاضلاب­ها را مواد آلی تشکیل می­دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور وسیع ­ای جهت تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با تعرفه ­ای پایین، طیف وسیع ­ای از آلاینده­ ها را مورد تصفیه قرار دهند.

۳-۱روش لجن فعال متعارف

اینروش یکی از پرکاربر د ترین روشهای بیولوژیکی در تصفیه انواع فاضلاب ­های بهداشتی و تصفیه پساب صنعتیاست. فرآیند بیولوژیکی در اینروش از نوع هوازی بوده که افزایش میکروارگانیسم ­ها درآن بصورت معلق صورت می­گیرد.

اینآموزش عموماً درموارد ی بکار می رود که اندازه فاضلاب ورودی به تصفیه خانه بالا بوده از این جهت تأسیسات تجهیزات ویژه ­ای جهت آبگیری و هضم لجن در نظر گرفته می­شود.

روش لجن فعال با هوادهی وسیع

فرآیند تصفیه در اینروش مطابق فرآیند لجن فعال است با این فرق که به منظور كم شدن اندازه لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن بازبینی اتی درآموزش تصفیه صورت گرفته است. این ویرایش ات حاوی افزایش زمان ماند هیدرولیکی عمر لجن می­باشد.

این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه­ای کاهش یابد. همچنین پایداری پایداری سیسـتم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی ارتقا یافته است. انعطاف پذیری و پایداری این سیسـتم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور وسیع ­ای از اینروش جهت تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

روش بستر لجن رو به بالا بی هوازی

اینروش جزء مهمترین روشهای بیولوژیکی بی­هوازی تصفیه فاضلاب است. در اینروش رئاکتور مورد استفاده نوع رئاکتور با جریان رو به بالا است که در آن بستری از دانه­هایی که به شکل بیولوژیکی تشکیل یافته­اند، نقش پرکننده را دارند. وقت ی که فاضلاب به شکل یکنواخت از کف مخزن وارد می­شود، مایع از بین ناحیه هضم، که ناحیه جداسازی جامد مایع است، رد شدن می­کند.

جامداتی که در ناحیه ته ­نشینی جداشده­ اند به ناحیه بستر فعال بازگردانده می­شوند درحالیکه مایع به شکل پساب از سرریز خارج می­گردد. موادآلی توسط توده زیستی تثبیت می­شود وگازحاصل ازتثبیت مواد زاید درمحفظه گاز جمع ­آوری می­گردد.

در انتخاب یک روش تصفیه فاضلاب دو علت نقش اصلی را ایفاء می­کنند.

علت اول : کیفیت فاضلاب ورودی به سیسـتم

علت دوم : کیفیت مورجهان ز جهت پساب خروجی می­باشد

عدم توجه به هریک از دو علت فوق به وقت گزینش نحوه تصفیه سبب می­گرددکه سیـستم تصفیه نتواند خواسته­های مهم از آن را برآورده سازد.

انتخاب راهنمای تصفیه

ماهیت آلی فاضلاب تولیدی از یک سو بارآلودگی آن از طرف دیگر، سبب برتری روشهای بیولوژیکی بر دیگر روشها جهت انجام عملیات اصلی تصفیه می­گردد. اما از روشهای فیزیکی شیمیایی هم در جریان تصفیه استفاده می­شود اما مصرف از آنها در مراحل پیش تصفیه گندزدایی خواهد بود بخش مهم تصفیه به یاری روشهای بیولوژیکی به انجام خواهد رسید.

فرآیندها

سهم بسیار زیاد بالایی از بار آلودگی فاضلابهای بهداشتی مربوط به اجزای آلی آن می­باشد. این اجزا به سبب ماهیت منبع تغذیه خیلی مناسبی برای میکروارگانیسم­ها می­باشند. از این جهت در اکثرا ٌ موارد از روشهای بیولوژیکی جهت تصفیه این فاضلابها استفاده می­شود.
آشغالگیری ذرات درشت دانه اکثرا ٌ ً درجریانات فاضلاب ها وجود دارد. جهت پیشگیری از ایجاد مساله در تأسیسات الکترومکانیکال گرفتگی در لوله لازم است که این ذرات درشت دانه جدا گردند. این عملیات توسط واحد آشغالگیر یه انجام می­رسد.
آشغالگیرها در انواع ظرفیتهای مختلف قابل تولید و ساخت هستند که طراحی و تهیه و تولید آنها با توجه به دبی فاضلاب، قطر ذرات رد شدن ی، دستی یا مکانیکی بودن تمیـز شدن آن، pH فاضلاب شرایط بهره­برداری مکانی صورت می­گیرد.

EAAS- هوادهی وسیع با رجوع به بخش معرفی روشهای بیولوژیکی و درنظر گرفتن ویژگی ها معایب هرکدام از سیـستم ­ها، سیـستم لجن فعال با هوادهی وسیع به عنوان بهتریـن مورد تصفیه جهت بخش هوازی سیـستم انتخاب شده است. چراکه این نحوه علاوه بـر برخورداری از راندمان بالا در تصفیه، لجن زیاد کمتری تولیدکرده همچنین لجن تولیدی آن تثبیت شده خواهد بود. تولید لجن کمتر از آنجا مورد ارزش قرار می­گیرد که مسئله دفع پردازش لجن از موارد مهم تصفیه­ خانه­های فاضلاب است.
بعد از مصرف ازآموزش لجن فعال با هوادهی وسیع و ته نشین نمودن لجن تولیدی آن، این نیاز وجود دارد که پساب خروجی گندزدایی شود. پس گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند، درسیستم تصفیه مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

گند زدایی

البته اگر چه وجود میکروارگانیسم­ها به خصوص باکتری­ها در تصفیه فاضلاب نقشی مهم را دارند ولی خروج بدون کنترل آنها از تصفیه­ خانه و ورود آنها به منابع آب پذیرنده می­تواند سبب ظهور آلودگی میکروبی و بیماری ­های ناشی از آن شود. از این جهت فرآیند گندزدایی به عنوان آخرین فرآیند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واحدها:

۱- آشغالگیری
به منظور جداسازی هرگونه مواد جامد درشت که از راههای مختلف می­توانند وارد شبکه جمع­آوری فاضلاب شود، در ابتدای سیـستم واحد آشغالگیری پیش بینی شده است. این مواد جامد درشت موارد ی از قبیل گرفتگی و خوردگی پمپها و اتصالات آنها، تجمع در حوض هوادهی وانسداد فیزیکی لوله­های ارتباطی را به دنبال دارند.

۲- مخزن عادی ساز
دراکثرا ٌ موارد در میزان کیفیت فاضلاب تولیدی نوساناتی وجود دارد. این درحالی است که برترین راندمان سیستم زمانی اتفاق می­افتد که اندازه بار وارده کیفیت آن ثابت و پایدار باشد. به منظور چنین شرایطی لازم است که قبل از فرآیندهای مهم تصفیه، با مصرف از مخزن متعادل ساز عملیات یکنواخت سازی کیفی کمی فاضلاب را به انجام رساند.
همين طور با تذکر به اینکه عموماً عمق لوله انتقال دهنده فاضلاب به سیـستم بیش از ۲ متر است لذا ضروری است که جهت ایجاد شرایط هیدورلیکـی مناسب، عملیات پمپاژ صورت گیرد. که جهت کاهش تعرفه ­ها می­توان پمپ های مزبور را در مخزن نرمال ساز کارگذاری کرده از این مخزن به عنوان ایستگاه پمپاژ اولیه مصرف نمود.

این واحد حاوی تجهیزاتی نظیر الکتروپمپ های مستغرق فاضلابی و سطح سنج می­باشد.

۳- مخزن هوادهی
ماهیت هوازی فرآیند لجن فعال با هوادهی وسیع ایجاب می­نماید که جهت انجام صحیح واکنشها افردی ژن مورد نیاز سیسـتم تأمین شود. این عمل در مخزن هوادهی به وقوع می­پیوندد. به جمله دیگر وظیفه مهم و مهم تأمین افردی ژن مورد نیاز سیستم به عهده مخزن هوادهی و هواده­های ارتباط با آن است. دراین مخزن اصلی ­ترین واکنشهای تصفیه اتفاق افتاده و مواد آلی بعد از تجزیه به توده­های سلولی و انرژی تبدیل می­گردند.
مهمترین تجهیزات مربوط به این واحد هواده ­هایی هستند که هوای مورد نیازسیستم رابه فاضلاب تزریق می­کنند.دیگرتجهیزات این واحد حاوی لوله کشیهای سیـستم هوادهی و افشانک­های پخش هوامی­باشند.

۴- مخزن ته نشینی
مجموعه فرآیندهای اتفاق افتاده در مخـزن هـوادهی منجر بـه تولید توده­های بیولوژیکی سنگینی می­شودکه قابلیت ته­نشینی دارند. به همین دلیل بعد از مخزن هوادهی مخزن ته­نشینی قرارداده می­شود تا بدین وسیله بتوان توده­های تشکیل شده را ازجریان فاضلاب حذف نمود.
در کف این مخزن تجهیزات مربوط به پمپاژ لجن ته­نشین شده که حاوی پمپ حبابی (Air Lift Pump) و لوله ورودی هوای آن نیز لوله تخلیه لجن وجود دارد.

۵- مخزن هاضم لجن
لجن ته­نشین شده در مخزن ته­نشینی ضروری است که ضمن خروج از مخزن ته­نشینی با نسبت مناسب به سمت مخزن هوادهی و هاضم لجن فرستاده شود. به سبب آنکه لخته­های تشکیل شده لجن بصورتی ضعیف به یکدیگر پیوسته شده­اند مصرف از پمپ های سانتریفیوژ سبب شکسته شدن این لخته­ها خواهد شد. به همین علت جهت پمپاژ لجن فعال اکثرا ٌ ً از پمپهای حبابی (Air Lift Pump) استفاده می­شود.

۶- مخزن گند زدایی
دراین مخزن عملیات گندزدایی (ضدعفو نی) به انجام می­رسد. در این واحد با انجام مجموعه­ای از واکنش­های افردی داسیون میکروارگانیسم­های موجود از جریان فاضلاب حذف می­گردند.

۷- هاضم لجن
به منظور نگهداری لجن مازاد تا زمان دفع نهایی آن، یک مخزن برای ذخیره لجن در نظرگرفته شده است

۸- تابلو برق

جهت بهره­برداری مناسب از سیـستم ­های تصفیه لازم است که بهره­ بردار بتواند توسط تابلو فرمان کلیه تجهیزات الکترومکانیکی سیـستم را کنترل راهبری نماید. پس یکی از اجزای سیـستم تصفیه تابلو کنترل و توزیع قدرت است.
مصالح سازه ایی جهت تهیه و تولید این تصفیه­خانه از سه نوع مصالح می­توان مصرف کرد. مصالح بتنی مسلح، فولادی و پلی­اتیلنی امروزه مهمترین مواد مورد مصرف در تهیه و تولید انواع تصفیه­خانه­ها هستند . جهت انتخاب درست مصالح مورد استفاده در تهیه و تولید تصفیه­خانه­ها نکات زیر را باید همیشه مورد توجه قرار داد.

این نکات عبارتند از:

۱- هزینه ساخت

۲- سرعت ساخت اجرا

۳- قابلیت ارتقاء ارتقا ظرفیت تصفیه­خانه

۴- پایداری در مساوی شرایط محیطی

۵- قابلیت جابجایی واحدها سیستم تصفیه

۶- امکان انجام اصلاح ات مورد نیاز در طول بهره­برداری با حداقل هزینه

۷- عمر مفید سازه­ها و تأسیسات

بتن مسلح :

بتن مسلح جزء قدیمی­ترین مصالح مورد مصرف در تولید و ساخت انواع تصفیه­ خانه­ ها است. از این مصالح به­ خصوص در تهیه و تولید تصفیه­ خانه­های بزرگ در مقیاس تصفیه­ خانه­ های شهری و یا شهرکهای صنعتی بزرگ مصرف می­شود­. به دلیل ماهیت قلیایی که بتن دارد همیشه موارد ی در خصوص ارتباط فاضلاب های اسیدی با آن ظهور می­نماید و از آنجا که استفاده از پوششهای حفاظتی بتن مقرون به صرفه نیست در بسياري از موارد از سازه­های بتنی بدون هیچ­گونه پوشش حفاظتی مصرف می­شود.

خصوصیات استفاده از بتن مسلح در تهیه و تولید سیستم ­ های تصفیه حاوی موارد زیر است:
۱- در مقیاس تصفیه­ خانه­ های بزرگ هزینه آن نسبت به دیگر مصالح کمتر است.
۲- سرعت تهیه و تولید این سیـستم ­ ها زیاد پایین بوده در صورت برخورد مراحل تولید و ساخت به فصول سرد سال موارد بسياري در تولید و ساخت تصفیه­خانه بوجود خواهد آمد.
۳- ضروری است که این سیسـتم ­ ها بصورت درجا تهیه و تولید شده و امکان تولید و ساخت آنها در خارج از محل بهره­برداری وجود ندارد.
۴- به سبب ماهیت اسیدی بسياري از فاضلابها همیشه این سیـستم ­ها با مشکلات خوردگی آرماتورها و پوسته­ شدن جداره بتن روبرو هستند .
۵- امکان جابجایی هر چند کوچک این سیستم ­هاحتی با صرف هزینه ­های بالا وجود ندارد.
۶- عملیات ساختمانی این سیستم ­ ها سنگین بوده و در محلهایی که انجام کارهای ساختمانی عمرانی موارد ی را در محل احداث تصفیه­خانه ایجاد می­نمایند،‌تهیه و تولید آنها همـواره با مساله روبروست.
۷- این سیـستم ­ها را می­توان هم بصورت نیمه مدفون هم مدفون اجرا کرد.

فولاد

یکی از پرفرد دترین مصالح مورد مصرف در تهیه و تولید تصفیه­ خانه­ ها به خصوص تصفیه­ خانه­ های کوچک یا همان پکیج­های تصفیه، فولاد است. فولاد به سبب پایداری زیاد بالا و انعطاف­پذیری در تولید و ساخت هر شکل سازه و سرعت در تهیه و تولید مقبولیت بسياري به خصوص در تولید و ساخت تصفیه­ خانه­ های واحدهای صنعتی و اجتماعات کوچک دارد.­ عمده استرس که در مصرف از این ماده وجود دارد بحث خوردگی است که این استرس با استفاده از پوششهای حفاظت ی استاندارد کاملاً رفع شده است.

خصوصیات استفاده از فولاد در تولید و ساخت سیـستم ­ های تصفیه حاوی موارد زیر است:
۱- سرعت تولید و ساخت این تصفیه­خانه­ها بالاست.
۲- این سیسـتم ­ها به راحتی قابلیت جابجایی داشته در صورت نیاز می­توان محل تصفیه­خانه را به محل مناسب تغییر داد.
۳- در ظرفیتهای پایین هزینه تهیه و تولید سیـستم تصفیه با استفاده از فولاد کمتر از دیگر مواد است.
۴- این امکان وجود دارد این سیـستم ­ها در محل خارج از پروژه با امکانات بهتر و کاملتر تولید و ساخته شده پس به محل پروژه انتقال یافته مورد بهره­برداری قرار گیرند.
۵- نما و منظره این سیـستم ­ها کاملا قابل کنترل بوده قابلیت همآهنگ ی با هر محیطی را دارند.
۶- نیاز به گودبرداری عملیات ساختمانی بسياري نداشته دارای حداقل موارد ناشی از کارهای ساختمانی در محل می باشند .
۷- ب خواص شیمیایی فولاد، مصرف از پوششهای حفاظتی در سطوح ارتباط فاضلاب با فولاد ضروری است.
۸- در شرایط عادی و بدون در نظرگرفتن تمهیدات لازم امکان مدفون ساختن این سیـستم ­ها وجود ندارد.

مهمترین ویژگی ها ی پکیج تصفیه فاضلاب جمله است از :

– بدون بو
– شکل ظاهری زیبا و مستحکم مصرف انرژی پایین
– قابلیت ارتقا در صورت تغییرات در ساختمان اولیه
– کارایی و راندمان بسیار زیاد بالا در تصفیه فاضلاب
– قابلیت جابجایی پکیج حتی بعد از نصب راه‌اندازی
– سرعت بالا در ساخت، نصب راه‌اندازی
– برخورداری از کلیه واحدها تجهیزات مورجهان ز جهت تصفیه
– گارانتی یک ساله ۱۰ سال خدمات بعد از فروش
– سهولت بهره‌برداری نگهداری به سبب نوع طراحی ساخت و تجهیزات بکاررفته در پکیج

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
ارزان
دانلود آهنگ جدید
نمونه سوالات
دانلود فیلم بزرگسال
دانلود آهنگ جدید ایرانی
عاشقانه
کاشمر
نسیم سافت
یکم عاشقانه
یکم عاشقانهکاشمردانلود آهنگ جدیدکلی فروشیسئو و بهينه سازيدانلود آهنگ جديدسايت تفريحي و سرگرمينسيم سافتنمونه سوال امتحان
دانلود آهنگ جدید ایرانی